Rada Gminy Sesje

XXIII Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXIII  Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 26 września 2017 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
 5. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) stwierdzenia przekształcenia szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastkowo,
  b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu - chodnik ul. Nowogrodzka w Miastkowie,
  c) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu- chodnik ul. Nowa w Miastkowie,
  d) udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu - przebudowa drogi Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby Kurki,
  e) zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Korytki Leśne,
  f) zmian  w budżecie gminy na 2017 r.
  g) uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miastkowo
  h)   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  i) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 6. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji rady Gminy Miastkowo za I półrocze 2017 r.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 12:52
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-09-13 12:52
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2017-11-08 15:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 341