Rada Gminy Sesje

XXVI Sesja Rady Gminy


ZAWIADOMIENIE 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  22 lutego 2018 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie
  Łomżyńska 25/1.

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017 .
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów, Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
  b) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miastkowo,
  c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
  d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych,
  e) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miastkowo,
  f) określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miastkowo jest organem prowadzącym,
  g) określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.  
 1. Oświadczenie Rady Gminy w sprawie budowy ciągu pieszo - rowerowego.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2017 r. na terenie gminy Miastkowo.
 3. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2012-2020.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2018-02-07
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 14:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-02-07 14:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-02-15 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 60