Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXXI/10


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 października 2010 roku.
 
w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy Miastkowo.
 
Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)
 
p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XXXI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 5 listopada 2010 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w świetlicy przy Urzędzie Gminy ul. Łomżyńska 32.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3) Rozpatrzenie wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2011 r.
  4) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu  udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na  raty należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny Gminy  Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z  organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów  aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców  zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki  określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miastkowo.
  10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 -2013.
  11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w  działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków  Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Miastkowo.
  12) Informacja o wynikach analizy oświadczeń o stanie majątkowym przeprowadzonej przez uprawnione podmioty.
  13) Raport z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Miastkowo za lata 2008 -2010.
  14) Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2010 r.
  15) Podsumowanie działalności Wójta i Rady Gminy za okres kadencji 2006 – 2010.
  16) Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli ... 32,89 KB 67
file typ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochtniczych Straży Pożarnych działajacych na terenie Gminy Miastkowo 68,32 KB 74
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegajacych się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci.. 78,47 KB 69
file typ Prognoza oddziaływani na środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013 571,46 KB 100
file typ Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 – 2013 471,78 KB 78
file typ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 - 2013 66,24 KB 70
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 74,79 KB 65
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok 38,13 KB 77
file typ Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu udzielania ulg w spłacie i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Gminy Miastkowo oraz wskazania organów do tego uprawnio 33,92 KB 65
file typ Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bogatynia 17,23 KB 69
file typ Protokół z sesji 73,29 KB 78

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:03
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-10-22 12:03
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 14:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 285