Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr IV/11


ZAWIADOMIENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:
 
 1. Zwołał IV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 marca 2011 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 10:00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
 
Proponowany porządek dzienny obrad:
 
 1. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 -2016.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew – Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienie całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego.
 17. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2010 r.
 18. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jst.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 r.
 20. Informacja w sprawie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Pojekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku 23,41 KB 74
file typ Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2011 68,98 KB 68
file typ Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 88,46 KB 75
file typ Pojekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych 23,79 KB 70
file typ Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miastkowo 26,12 KB 74
file typ Pojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka na terenie gminy Miastkowo 24,88 KB 75
file typ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok 41,89 KB 65
file typ Pojekt uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia zadania publicznego w zakresie zapewnienia całodobowego lub dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 24,9 KB 72
file typ Pojekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2011 rok 29,68 KB 71
file typ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok 32,78 KB 72
file typ Pojekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pana Jerzego Wróblewskiego 17,45 KB 74
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 112,85 KB 81
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2011 - 2016 101,9 KB 87
file typ Protokół z sesji 89,18 KB 96

Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowaska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-18 09:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-18 09:33
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 415