Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXIV


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 1. Zwołał XXIV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 31 marca 2014 r.
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.


Proponowany porządek dzienny obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo w 2014 r.
  b) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej,
  c) przyjęcia programu osłonowego „pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020,
  d) podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,
  e) zmian w budżecie gminy na 2014 r.
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2014 – 2021,
  g) sprawa wystąpienia Gminy Miastkowo z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
  h) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 4. Przedstawienie projektów spisów i kart inwentaryzacyjnych nieruchomości komunalizowanych.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazprzeciwdziałania narkomanii za 2013 r.
 6. Informacja z realizacji uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości oraz ich wydzierżawianiu lub wynajmowaniu na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony za 2013 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.
 8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach przez Komisje Rady Gminy.
 9. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2013 r.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-03-10 14:57
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-03-10 14:57
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-11-27 15:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 399