Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr III/06


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 8 grudnia 2006 roku.

w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać III Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 18 grudnia 2006 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10Ł00
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy w skład Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2007.
  4. Analiza wymiaru podatku leśnego na 2007 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
  8. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-17 13:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-12-18 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 347