Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr IV/06


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 grudnia 2006 roku.

w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128)

p o s t a n a w i a m:
  1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 29 grudnia 2006 r.
  2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1000.
  3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
  4. Zaproponować następujący porządek obrad:
    1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
    3. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok. 135,5 KB 92
file typ Protokół 133,99 KB 114

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-17 13:25
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-12-29 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 329