Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr V/07


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 lutego 2007 roku.

w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Miastkowo.


Na podstawie art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać V Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 28 lutego 2007 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10Ł00
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 21.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
  7. Podjęcie uchwały w w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok.
  10. Informacja na temat wyborów sołtysów i rad sołeckich w nowej kadencji samorządu.
  11. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2008-11-17 13:28
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-28 10:00
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 323