Rada Gminy Sesje

Sesja Rady Gminy Nr XXI/09


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 czerwca 2009 roku.

w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420)

p o s t a n a w i a m:
 1. Zwołać XXI Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 czerwca 2009 r.
 2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10:30.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.
 4. Zaproponować następujący porządek obrad:
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  • Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Miastkowo na lata 2009 -2014.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
  • Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznanie lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo za lasy ochronne.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu  ,,Wsparcie osób objętych pomocą OPS w Gminie Miastkowo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Informacja o działalności jednostek kultury.
  • Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rady Gminy.
  • Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-06-25 10:22
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-06-30 10:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-12-15 09:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 350