Przetargi / konkursy Zapytania ofertowe

Oferta na zakup drzew z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu


Wójt Gminy Miastkowo zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, w którym wartość  przedmiotu zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, NIP: 718-209-59-60, REGON 450669950
 2. Nazwa zadania: „Oferta na zakup drzew z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu”
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i wycinka 13 drzew (1 szt. jesionu i 12 szt. olch) z działki gminnej nr 50/2 położonej w miejscowości Łuby-Kurki, gm. Miastkowo (drzewa powinny być wycięte na wysokości nie wyższej niż 10 - 15 cm, bez karczowania, ale z uprzątnięciem gałęzi).

Do składania ofert cenowych uprawnione są na jednakowych warunkach osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wycinka musi być przeprowadzona przez osoby uprawnione do wykonywania działalności polegającej na wycince drzew z zachowaniem przepisów bhp.

Wszelkie koszty związane z zakupem pozyskanego drewna, wycinką drzew i uprzątnięciem terenu oraz koszty ewentualnych strat ponosi Oferent.

Proponowana cena ofertowa powinna stanowić różnicę szacowanej wartości wskazanych do wycinki drzew pomniejszona o koszt ich wycinki i uprzątnięcia terenu i nie może być wartością ujemną. W przypadku, kiedy oferty nie będą miarodajne do wartości drzewa konkurs ofert zostanie unieważniony.

Z kandydatem, który zaoferuje najwyższą cenę zostanie podpisana umowa.

Drzewo można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy Miastkowo – Agnieszką Bieńkowską, tel. (86) 217 42 12

 1. Termin wykonania zamówienia: do 28 lutego 2017r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
  a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  b)      posiadają wiedzę i doświadczenie,
  c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  d)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  2)      ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
  3)      oferta musi zawierać:
      a)      wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
      b)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  4) oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy,
 4. Miejsce oraz termin składania ofert:

ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2017r. do godz. 13.00, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „oferta na zakup drzew z działki gminnej nr 50/2 wraz z ich wycinką i uprzątnięciem terenu”

1)      oferta złożona po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana

2)      ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt. 1 (decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego)

 1. Kryteria oceny ofert: cena 100%
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Bieńkowska,
  tel. (86) 217 42 12, e-mail odpady.miastkowo@gmail.com
 3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
  1)      w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 6, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,
  2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 4. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

Wójt

Kazimierz Górski

Załącznikipobrań
file typ Formularz ofertowy 14,47 KB 127

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Bieńkowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2017-01-31 15:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2017-01-31 15:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-11-29 10:37
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 1047