Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kruszywa naturalnego"


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 15  września 2017 r.

IGN.271.7.2017

                                

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.7.2017 na Dostawę kruszywa naturalnego”.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.7.2017 na dostawę kruszywa naturalnego

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

  1. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 2, złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK-KRUSZ Ryszard Gosk, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża,   na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Oferta nr 2, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy Pzp jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia warunki rzeczowego zamówienia oraz wszystkie wymogi SIWZ.

 

Cena oferty 210.945,00  zł brutto; Termin realizacji dostawy  – do 1 dnia

 

Uzasadnienie

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin realizacji dostawy” – 40 pkt).

     2. dotyczącą ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją przyznaną w kryteriach: „Cena” i „Termin realizacji dostawy”

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

termin realizacji dostawy

1.

Usługi Koparko-Spycharką Transport Ciężarowy HANDEL OBWOŹNY
Mat. Bud. i Art. Spoż.-Przem.

Roman Maksiński

Stara Łomża p/sz.
ul. Parkowa 26, 18-400 Łomża

45,41

40,00

85,41 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
GOSK-KRUSZ Ryszard Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

60,00

40,00

100,00 pkt

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-09-15 14:59
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2017-09-15 14:59
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 325