Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,Dostawę kruszywa naturalnego''


Gmina Miastkowo

ul. Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 7 maja 2018 r.

IGN.271.5.2018

                            

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr IGN.271.5.2018 na Dostawę kruszywa naturalnego”.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr IGN.271.5.2018 na ,,Dostawę kruszywa naturalnego’’

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przekazuje informacje:

o wyborze jako najkorzystniejszej oferty nr 1, złożonej przez PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,GOSK – KRUSZ’’ Al. Legionów 152, 18-400 Łomża,  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w SIWZ

 

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę, jest ofertą ważną w świetle ustawy Pzp i spełniającą wszystkie warunki przedmiotowego zamówienia oraz wymogi SIWZ. Oferta została uznana za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała najwyższą łączną ilość punktów (suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach wynosi 100 pkt: „Cena” – 60 pkt, „Termin dostawy” –  40 pkt).

 

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

 

Łączna liczba punktów

cena

termin dostawy

1.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,GOSK-KRUSZ’’ Al. Legionów 152,

18-400 Łomża

60,00

40,00

100,00 pkt

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- PRODUKCYJNO – USŁUGOWE ,,WÓDEX’’ Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10,

18-413 Miastkowo

47,08

40,00

87,08 pkt

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina


Informacje wytworzył(a) :Marta Brzostek
Wprowadził(a) :Marta Brzostek2018-05-07 15:05
Zatwierdził(a) :Marta Brzostek2018-05-07 15:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249