Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


 1. Rodzaj zadania : obóz wypoczynkowy z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi., trwającym minimum 10 dni.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania - 10.000 zł.
 3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie wakacji szkolnych w 2018 roku tj. od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.
 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 1500 w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1300 ) z dopiskiem „Konkurs”.  Druk oferty można pobrać ze strony BIP Miastkowo: http://www.miastkowo.pl/bip/index.php?dzial=druki lub w pok. nr 10 w Urzędzie Gminy.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych według kryteriów wymienionych w pkt. 5.
 3. Ostateczna decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy.
 4. Rozstrzygniecie Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
 5. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
 • realna ocena możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
 • oszczędna kalkulacja kosztów realizacji zadania – koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy,
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania podobnego rodzaju.
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 10 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
 3. Dotacja na realizacje zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. W 2017 r. na realizacje powyższego zadania przeznaczono kwotę 10.000 zł.

 


Informacje wytworzył(a) :Regina Pianko2018-05-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-05-21 13:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-05-21 13:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 208