Przetargi / konkursy Aktualne przetargi / konkursy

Wniosek zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą IGN.271.7.2018


Gmina Miastkowo

Łomżyńska 32

18-413 Miastkowo

Miastkowo, 9 sierpnia 2018 r.

  IGN.271.7.2018

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

  dotyczy: postępowania pod nazwą:  Przebudowa drogi gminnej nr 105873 B i drogi powiatowej nr 1957 B w miejscowości Kuleszka, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 580441-N-2018 z dnia 28.06.2018 r.

 W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest:Przebudowa drogi gminnej nr 105873 B i drogi powiatowej nr 1957 B w miejscowości Kuleszka”, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni.

 

                Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko  z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

W przypadku Wykonawców, którzy wniosą wadium w formie innej niż w pieniądzu oryginał dokumentu wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie Zamawiającego ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w niżej wskazanym terminie.

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, należy złożyć na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 .08.2018 r. godz. 10:00.

 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium.

 Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty  zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.

 Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.miastkowo.pl/bip/

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

  

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

    Janina Cwalina

Załącznikipobrań
file typ Oświadczenie 13,25 KB 62

Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-08-09
Wprowadził(a) :Anna Bieńkowska2018-08-09 14:15
Zatwierdził(a) :Anna Bieńkowska2018-08-09 14:15
Ostatnia zmiana :Anna Bieńkowska2018-08-09 14:17
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 266