Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE  o unieważnieniu postępowania: "Przebudowa drogi gminnej nr  105873 B i drogi powiatowej nr 1957 B w miejscowości Kuleszka"


 

Zamawiający – Gmina Miastkowo – działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 92 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) dalej jako „ustawa Pzp” informuje o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej nr  105873 B i drogi powiatowej nr 1957 B w miejscowości Kuleszka”

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:

  1. BIK-Projekt, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, cena 329.097,73 zł; okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 60 miesięcy
  2. H.P.U. Wódex Wacław Dąbrowski, ul Warszewska 10, 18-413 Miastkowo cena 375.150,00 zł, okres gwarancji jakości wykonanych robót i rękojmi za wady: 60 miesięcy

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zwrócił się  z wnioskiem do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o 30 dni związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu.

Wykonawca firma BIK-Projekt w dniu 14.08.2018 r. nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.

Natomiast Wykonawca firma P.H.P.U Wódex dnia 13.08.2018 r. złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Oferta firmy P.H.P.U. Wódex stała się jedyną ważną ofertą w przedmiotowym postępowaniu.

Z uwagi na cenę oferty tj.  375.150,00 zł Zamawiający informuje, że nie posiada w chwili obecnej oraz nie jest w stanie zabezpieczyć wyższych środków na sfinansowanie w/w zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Sekretarz Gminy

Janina Cwalina

 


Informacje wytworzył(a) :Anna Bieńkowska2018-08-16
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2018-08-16 15:01
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2018-08-16 15:01
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 221