Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA na "Dostawę kruszywa łamanego drogowego"


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu oferty nr 3 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ”
Al. Legionów 152, 18-400 Łomża
i nr 4 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo przedstawiają taki sam bilans kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej  tj. cena 153.504,00 zł oraz termin realizacji dostaw: 1 dzień. W związku z tym obie oferty zyskują 100 pkt, na które składają się: cena 98 pkt i termin realizacji dostaw 2 pkt. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości złożenia ofert dodatkowych w postępowaniu, w którym obok ceny zastosowano inne kryterium oceny ofert, w związku z tym Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej
i zawrzeć umowy.

Ze względu na wskazane okoliczności uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, gdyż obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

SEKRETARZ GMINY

Janina Cwalina    


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-05-25 14:04
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-05-25 14:04
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 268