Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo"


Miastkowo, 02.12.2015 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1.      Zamawiający:  Gmina Miastkowo

adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, podlaskie

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego IGN.271.8.2015 na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc  publicznych Gminy Miastkowo

2.     Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty   2

nazwa (firma)  WM MALTA Sp. z o.o.

adres                   ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 – Wykonawcy  WM MALTA Sp. z o.o. ul. Budowlanych 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ: oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert, określonego w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna
z treścią SIWZ oraz w wyniku dokonanej oceny otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierającym punktację przyznaną ofercie .

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

MULTIMEDIA POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.

ul. T. Wendy  7/9

81-341 Gdynia

Cena

100 %

84,69 pkt

2.

WM MALTA Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 4

41-303 Dąbrowa Górnicza

Cena

100 %

100 pkt

3.

Energa Obrót SA
Aleja Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Cena

100 %

93,90 pkt

 

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-12-02 14:58
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2015-12-02 14:58
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 237