Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105887B - ul. Kurpiowska w Miastkowie - w ramach programu - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo - etap II"


  
  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego IGN.271.2.2016 na „Przebudowę i rozbudowę drogi gminnej nr 105887B – ul. Kurpiowska w Miastkowie – w ramach programu  - poprawa  bezpieczeństwa komunikacyjnego wsi Miastkowo – etap II”

 

Wybór oferty najkorzystniejszej:

numer oferty   3

nazwa (firma)  BIK – PROJEKT Sp. z o.o.

adres                   18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32

cena oferty brutto:  674.751,95 zł

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 – Wykonawcy BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża,
ul. Poligonowa 32, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, ponieważ: oferta, zgodnie z art. 2 pkt. 5 ustawy jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SIWZ, spełnia wszystkie wymogi SIWZ. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest ofertą ważną w świetle ustawy, jej treść jest zgodna z treścią SIWZ oraz
w wyniku dokonanej oceny otrzymała łącznie najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Zamawiający przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w rzeczowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr oferty

Nazwa(firma)
i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

  

Okres gwarancji

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

Liczba pkt
w kryterium cena 95 %

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji 5%

Suma przyznanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka

ul. Lokalna 2

801.651,10

60 miesięcy

79,96

5,00

84,96

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

18-400 Łomża

ul. Sikorskiego 156

604.817,65

60 miesięcy

Oferta odrzucona na podstawie
art. 90 ust. 3 ustawy

3.

BIK – PROJEKT Sp. z o.o

18-400 Łomża

ul. Poligonowa 32

674.751,95

60 miesięcy

95,00

5,00

100,00

 

Wójt

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-03-08 14:01
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2016-03-08 14:01
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2018-07-09 12:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 319