Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO


Data ważności: 11-04-2007 10:50
1. NAZWA l ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej, 18-413 Miastkowo ul.Długa 7

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego w ilości
65.000. litrów z przeznaczeniem na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej.

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie zostało podzielone na części i zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw.

6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się: na okres IV 2007 r. – III 2008 r.

8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie objętym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
6) Spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejsza specyfikacją.
8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.3 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,
4) złożyli więcej niż jedną ofertę.
8.4 O wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni.
8.5 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
8.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
7) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.7 O odrzuceniu oferty zawiadomieni zostaną równocześnie wszyscy wykonawcy.
9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach
9.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 1,
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik 2,
3) parafowany przez wykonawcę Formularz postanowień umowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3,
9.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) atest oleju napędowego
9.4 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta – zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ l DOKUMENTÓW
1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub protesty oraz informacje o wniesieniu odwołania były
kierowane wyłącznie na następujący adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej, 18-413 Miastkowo ul.Długa 7
tel. (086)217-48-93; fax. (086) 217-48-23
2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, co może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.
3. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
7. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami jest Michał Wiśniewski, tel. (0-86) 217-48-93.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych.
4. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem dołączonym do SIWZ -zał. Nr 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
5. Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty ( z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy o zamówieniach publicznych) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie " zastrzeżone " i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.
6. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w pkt 15 w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana na adres podany w niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem dostawcy oraz oznaczona w sposób następujący:
„Oferta na dostawę oleju napędowego - nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert „
7. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych w pkt 9 specyfikacji wraz ze szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak, aby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
8. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu .
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

1. Składanie ofert
1) Oferty należy składać do dnia 11-04-2007 r. do godz.10 50, na adres zamawiającego w pkt 1 niniejszej specyfikacji.
2) Ofertę wniesioną po terminie zwraca się bez otwierania koperty po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3) Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak w pkt 14 z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert bez otwierania koperty wewnętrznej.
2. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.04.2007r. o godzinie 1100
w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej 18-413 Miastkowo ul. Długa 7. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez Wójta Gminy Miastkowo. Oferty będą otwierane w kolejności składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji przetargowej odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy (siedzibę), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego.

Po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.
3. Badanie ofert
1. W terminie związania ofertą na posiedzeniu niejawnym komisja przetargowa dokonuje sprawdzenia kompletności załączników /dokumentów/, ich prawidłowości oraz dokonuje wyboru oferty i wykonawcy w oparciu o kryteria przedstawione w niniejszej specyfikacji. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa pracuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, które obowiązuje również w sprawach nieuregulowanych w specyfikacji i Regulaminie Pracy Komisji zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miastkowo.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców. Oczywiste omyłki pisarskie i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny poprawia się wg art. 87 i 88 ustawy
W dalszym etapie komisja przetargowa przeprowadza ocenę ofert w oparciu o kryteria określone w pkt 17 SIWZ.
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art 36 ust 1 pkt 12 u p z p)
16.1 W cenę oferty należy wkalkulować wszystkie koszty łącznie z transportem, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
15.2 Wartość ustalona w wyniku przetargu jest wartością ryczałtową, która powinna gwarantować pełne wykonanie zamówienia z VAT.
15.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
15.4 Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w “Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMIAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami:
najniższa cena brutto - łączna kwota -100%
Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od O do 100 pkt
Ilość punktów w kryterium „najniższa cena" będzie przyznawana z zastosowaniem
następującego wzoru arytmetycznego :
najniższa cena brutto z zaoferowanych x 100
cena brutto badanej oferty
Wybrana przez komisję oferta podlega zaakceptowaniu przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.
O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców faksem i niezwłocznie potwierdzi pisemnie. Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej: http://www.bip.miastkowo.pl oraz w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

18. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
18.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
18.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
18.5 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
18.6 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. W przypadku złożenia protestu umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego zakończenia postępowania odwoławczego.
18.7 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.
18.8 Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY
Do zawieranej umowy zostaną wprowadzone między innymi istotne dla zamawiającego postanowienia dotyczące:
- możliwości odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
- możliwości zmiany rozmiaru rzeczowego stanowiącego przedmiot zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych,
- kary umowne: za opóźnienia w realizacji zadania ustala się kary umowne w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku zmiany cen w rafinerii, ceny wzrosną lub spadną proporcjonalnie.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI , rozdziałach 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a przed upływem terminu do składania ofert również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

21. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zamawiający dostarcza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki:
1. Zał. Nr 1 - Wzór oferty
2. Zał. Nr 2 - Oświadczenie w sprawie spełnienia przez oferenta warunków określonych w art. 22 ust.1 i art.24ust.1 i 2 ustawy
3. Zał. Nr 3 – Formularz postanowień umowy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji obowiązują przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. Nr 19 z 2004r.,
póz. 177 oraz z 2006r. Nr 179, poz.551 ).
Zatwierdzam:Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
załącznik nr 1 29,30 KB 48
załącznik nr 2 36,26 KB 43
umowa 28,07 KB 45 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-03-30 10:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-03-30 10:34
Ostatnia aktualizacja :Janina Cwalina2007-03-30 10:25

  Wyświetleń : 126

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo