Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Sobota, 25 listopada 2017 roku :: Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych


Data ważności: 25-03-2010 11:00
Miastkowo: Udzielenie i obsługa kredytu  długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetowego związanego z  realizacją zadań inwestycyjnych
Numer ogłoszenia: 67202 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32,  18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowy na pokrycie planowanego  deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu  zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowy na pokrycie  planowanego deficytu budżetowego związanego z realizacją zadań  inwestycyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na  poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, spełniający warunki udziału  w postępowaniu określone w art.  22 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, 1. posiadają uprawnienia do  wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadają wiedzę i  doświadczenie; 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdują się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia; 5. nie  podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo  zamówień publicznych;  Wykonawcy mogą  wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,  ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zmówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr  2).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na  podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników  stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój Nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert: 22.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd  Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój Nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od  ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Załącznik 1 i 2 71,84 KB 342
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-27 S za 2008 r. 548,04 KB 287
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-28 S za 2008 r. 786,46 KB 257
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-N za 2008 r. 279,06 KB 258
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-NDS za 2008 r. 185,59 KB 282
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-Z za 2008 r. 306,43 KB 256
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-27 S za 2009 r. 556,08 KB 266
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-28 S za 2009 r. 863,01 KB 266
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-N za 2009 r. 278,28 KB 265
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-NDS za 2009 r. 185,56 KB 274
Załącznik Nr 3 - sprawozdanie Rb-Z za 2009 r. 306,33 KB 259
Załącznik Nr 3 - Zarządzenie NR SG.0151-8/09 270,98 KB 268
Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr IV.0035-20/09 - RIO 553,74 KB 300
Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr IV.0032-11/10 - RIO 1 213,54 KB 310
Załącznik Nr 3 - uchwalenie budżetu na rok 2010 3 844,82 KB 287
Załącznik Nr 3 - zaminy do budżetu na rok 2010 580,12 KB 271 

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-10 15:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-10 15:26
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-03-17 09:17

  Wyświetleń : 640

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo