Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Data ważności: 14-04-2011 10:00
 Miastkowo: "Budowa boisk sportowych w Miastkowie"
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013
Numer ogłoszenia: 101441 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boisk sportowych w Miastkowie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa boisk sportowych w Miastkowie w  ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. Zakres robót obejmuje: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego boiska, wykonanie elewacji budynku  socjalno-magazynowego, dostawę i montaż szafek ubraniowych i  ławko-wieszaków, wykonanie utwardzenia działki (dojazdy, dojścia,  parkingi) oraz wykonanie ogrodzenia trybun. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ  przedmiary robót, dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać z  materiałów określonych w dokumentacji technicznej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przewiduje się roboty budowlane bądź wyposażenie obiektu w zakresie do 10% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.20.00-6, 45.22.33.00-9, 45.31.61.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 2500 zł (słownie: dwa tysiące  pięćset złotych), 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu  składania ofert, 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty, 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank  Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000  0090, 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
 
III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia
 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie  niezbędnym do wykazania spełniania warunku  wiedzy i doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu  składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie  usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu  wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do  dysponowania tymi osobami 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie  ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków,  opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu  zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników  stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiotem zamówienia jest Budowa boisk sportowych w Miastkowie w  ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 6 9 875,27 KB 139
Załącznik nr 7 - Przedmiary robót 2 865,23 KB 168
Załącznik nr 8 - Wyciąg z projektu budowalnego 21 387,64 KB 123
Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna 22 038,50 KB 139 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2011-03-30
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-03-30 13:00
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-03-30 13:00
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-03-30 13:46

  Wyświetleń : 330

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo