Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Wtorek, 23 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne


Data ważności: 21-10-2011 10:00

Miastkowo: Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne
Numer ogłoszenia: 263553 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w  miejscowości Korytki-Leśne Zakres robót obejmuje: Przebudowę drogi gminnej Nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne,  polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej (warstwa ścieralna i  warstwa wyrównawcza) na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Długość  odcinka wynosi 551,00 m. W ramach zadania przewiduje się:wykonanie  poboczy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu  asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,  uzupełnienie nawierzchni żwirowej na istniejących zjazdach, obniżenie  istniejącego przepustu. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ:  przedmiar robót, projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiot zamówienia należy  wykonać z materiałów określonych w dokumentacji technicznej. Użyte w  przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy  własne materiałów zostały podane jako przykładowe, dopuszcza się użycie  każdych innych o podobnych parametrach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia  wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu  składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank  Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000  0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ  DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1  USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych  oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie  ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków,  opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu  ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w  zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym  organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu  zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie  publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników  stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie  całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z załącznikami nr 1 - 4 5 382,74 KB 145
Załącznik Nr 5 - Projekt budowlany wraz z Przedmiarem robót 15 604,20 KB 150
Załącznik Nr 6 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 783,67 KB 139 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2011-10-06
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-06 14:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-06 14:04
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2011-10-06 14:07

  Wyświetleń : 290

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo