Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 17 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat realizowanego w ramach POKL na lata 2007-2013.


Data ważności: 22-11-2013 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Miastkowo: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat
realizowanego w ramach POKL na lata 2007-2013.

Numer ogłoszenia: 240339 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat realizowanego w ramach POKL na lata 2007-2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. Z indywidualizacją podbijamy świat, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego (w tym ich transport i rozładunek, a także montaż, instalację i uruchomienie tablic interaktywnych oraz instalację i uruchomienie projektora) do prowadzenia następujących zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych: a) Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, b) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, c) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, d) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - języki obce dla dzieci, e) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, f) Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ Zestawienie pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego zawierający charakterystykę, parametry i ilość poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Podana charakterystyka i parametry poszczególnych produktów określają minimalne wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: a) Szkoła Podstawowa w Miastkowie, b) Szkoła Podstawowa w Rydzewie, każda ze szkół w zakresie określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Wszystkie dostarczone produkty muszą spełniać następujące warunki: a) są fabrycznie nowe, wolne od wad i wolne od obciążeń prawami osób trzecich, b) są wysokiej jakości, posiadają wysokie cechy użytkowe, c) posiadają dołączone instrukcje dotyczące użytkowania w języku polskim, d) posiadają okres gwarancji nie krótszy niż: 12 miesięcy na pomoce dydaktyczne oraz 24 miesiące na tablicę interaktywną i projektor, e) posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty i spełniają wymogi norm określonych obowiązującym prawem w tym posiadają znak bezpieczeństwa i są dopuszczone do użytkowania przez dzieci w placówkach oświatowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 37.52.41.00-8, 32.32.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 200r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina). 7. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz treści gwarancji i poręczeń o których mowa w art. 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy Pzp. musi jasno wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w niniejszym postępowaniu. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń, gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych, ich treść musi zawierać zapis - bezwarunkowa i na pierwsze żądanie, obejmująca okres związania ofertą tj. 30 dni - art. 85 Pzp. 9. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

zał. 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, podyktowanej przyczynami nie leżącymi po stronie Wykonawcy (obiektywne trudności w skompletowaniu przez Wykonawcę wszystkich przedmiotów objętych zakresem zamówienia np. konieczność oczekiwania na wyprodukowanie określonej pomocy dydaktycznej przez producenta). Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32,
18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Z indywidualizacją podbijamy świat, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Edytowalny formularz załącznika nr 1 do SIWZ 172,68 KB 157
SIWZ 6 172,52 KB 111
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 8 133,69 KB 100
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków 562,90 KB 75
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 485,59 KB 78
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 609,62 KB 76
Załącznik nr 5 - Zestawienie pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego. 7 226,55 KB 134
Załącznik nr 6 - Projekt umowy 1 989,89 KB 88 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2013-11-14
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-14 12:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-14 12:08
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2013-11-14 12:10

  Wyświetleń : 173

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo