Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Niedziela, 21 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności


Data ważności: 02-12-2013 10:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Miastkowo: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Numer ogłoszenia w BZP: 248093 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: a)ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, b)ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, c)ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d)ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, e)ubezpieczenia szyb od stłuczenia, w następujących jednostkach organizacyjnych: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo NIP 71816709965 REGON 000536887; Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo NIP 7182046252 REGON 451149550; Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo NIP 7181745924 REGON 450009811; Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo NIP 7181769646 REGON 450701300; Szkoła Podstawowa w Miastkowie, ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo NIP 7181769706 REGON 000267737; Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo NIP 7181769600 REGON 001120752; Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo NIP 7182046594 REGON 000927040; Jednostki OSP znajdujące się na terenie Gminy Miastkowo: Miastkowo, Czartoria, Łuby-Kurki, Tarnowo, Zaruzie, Drogoszewo, Chojny-Naruszczki. Część II Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w wyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych. Część III Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miastkowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w przypadku: a)nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub nabycia składników majątkowych (w tym pojazdów) w okresie trwania umowy; b)przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o kolejne 3 miesiące oraz wznowienia polis komunikacyjnych na okres kolejnych 12 miesięcy dla pojazdów Zamawiającego, których ubezpieczenie rozpoczyna się w dodatkowym 3-miesięcznym okresie ubezpieczenia - w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy w procedurze przetargowej na kolejny okres ubezpieczenia, c) w innych przypadkach niewymienionych powyżej, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 21.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonej kopii dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) OWU wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia; 2) W stosunku do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w III.4.3.1) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla Części I Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1) zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2)zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczna zgodnie z określonymi w specyfikacji zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia; 3)zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli - w przypadku zmiany rodzaju wartości budynków/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczna zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf; 4)zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a)powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b)przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c)likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; d)włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 5)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 6)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Dla Części II Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1)zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2)zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 20.12.2016 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 19.12.2017 r. Składka będzie rozliczna zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf; 3)zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a)powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b)przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c)likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej d)włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 4)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 5)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. Dla Części III Zamówienia: Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1)zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki - taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy; 2)zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku: a)powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczna bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf; b)przekształcenia jednostki - warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej; c)likwidacji jednostki - jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej; d)włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy. 3)korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki; 4)zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Urządu Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie mienia w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia w następujących jednostkach organizacyjnych: 1.Urząd Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo NIP 71816709965 REGON 000536887 2.Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo NIP 7182046252 REGON 451149550 3.Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo NIP 7181745924 REGON 450009811 4.Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Miastkowie, ul. Łomżyńska 10, 18-413 Miastkowo NIP 7181769646 REGON 450701300 5.Szkoła Podstawowa w Miastkowie, ul. Łomżyńska 15, 18-413 Miastkowo NIP 7181769706 REGON 000267737 6.Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo NIP 7181769600 REGON 001120752 7.Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 25/1, 18-413 Miastkowo NIP 7182046594 REGON 000927040 8.Jednostki OSP znajdujące się na terenie Gminy Miastkowo: Miastkowo, Czartoria, Łuby-Kurki, Tarnowo, Zaruzie, Drogoszewo, Chojny-Naruszczki..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 21.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych wymienionych w Części 1..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 21.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miastkowo..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Miastkowo..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 21.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z załącznikami nr 1-3 702,54 KB 157
Załącznik nr 4 - wykaz mienia i inne dane Zamawiającego 106,00 KB 142
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 245,46 KB 32
Modyfikacja do SIWZ 1 027,62 KB 84
Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 1 2 909,58 KB 40
Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 2 257,68 KB 32 

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk2013-11-21
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-21 13:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-21 13:12
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2013-11-29 12:55

  Wyświetleń : 180

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo