Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Piątek, 24 listopada 2017 roku :: Imieniny: Emmy, Flory, Romana

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych


Data ważności: 23-09-2014 09:00

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
 2. Nazwa zadania: Nazwa zadania: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych”
 3. Opis przedmiotu zamówienia

1) Zamówienie obejmuje udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 000 000,00 złotych (słownie jeden milion złotych)

2) Okres kredytowania 5 lat, tj. do dnia 31.12.2019 r. jako ostatecznego terminu spłaty kredytu wraz z odsetkami,

3) Oprocentowanie kredytu będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej oparte na stawce WIBOR 1M (z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczane będą odsetki)  + stała marża banku w okresie kredytowania

4) Nie dopuszcza się kapitalizacji odsetek

5) Uruchomienie kredytu nastąpi przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego jednorazowo, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnej dyspozycji

6) Uruchomienie kredytu nastąpi po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 31.12.2014 r.

7) Zabezpieczenie – weksel in blanco z deklaracją wekslową

8) Spłata rat kapitałowych  będzie następowała od stycznia 2015 r., do ostatniego dnia każdego miesiąca – jeżeli dzień ten będzie dniem wolnym od pracy to do najbliższego następującego po nim dnia pracującego

9) Kredyt będzie spłacany w równych ratach

10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przy jednoczesnym braku dodatkowych opłat od kwoty niewykorzystanego kredytu

11) W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu, a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty. Zamawiający nie ma obowiązku powiadamiać Wykonawcy o zamiarze wcześniejszej spłaty.

12) W/w zapisy muszą znaleźć się w przyszłej umowie kredytowej, którą sporządzi Wykonawca

 1. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 31.12.2014 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b)     posiadają wiedzę i doświadczenie,

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

a)      wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

b)     ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,

c)      do oferty należy dołączyć:

 • formularz ofertowy,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym,

d)     oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym lub przez umocowanego pełnomocnika wykonawcy.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

a)      ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 września 2014 r. do godz. 9.00,
w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na udzielenie
i obsługę  kredytu długoterminowego na kwotę 1.000.000,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa
i rozbudowa dróg gminnych”

b)     należy złożyć osobiście w pok. nr 17  lub przesłać na adres Zamawiającego podany w pkt. 1.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena 100% (Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę)

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Skarbnik Gminy – Pani Bożena Wilk, tel. 86/ 217 48 11, fax 86/ 217 48 29

 1. Warunki umowy:

Umowa kredytowa zostanie sporządzona przez Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich  postanowień zawartych w pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Zastrzeżenia Zamawiającego:

a)      w przypadku braku któregokolwiek z dokumentów określonych w pkt. 6 ppkt. c, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia – oferta niekompletna zostanie odrzucona,

b)     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

 1. Inne informacje:

Niżej wymienione załączniki do niniejszego zapytania są do pobrania na stronie Zamawiającego www.miastkowo.pl/bip:

1) Załącznik nr 1. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2012 r.

2) Załącznik nr 2. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2012 r.

3) Załącznik nr 3. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2012 r.

4) Załącznik nr 4. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2012 r.

5) Załącznik nr 5. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2012 r.

6) Załącznik nr 6. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2013 r.

7) Załącznik nr 7. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2013 r.

8) Załącznik nr 8. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2013 r.

9) Załącznik nr 9. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2013 r.

10) Załącznik nr 10. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2013 r.

11) Załącznik nr 11. Rb-27 S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. za 2014 r.

12) Załącznik nr 12. Rb-28 S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za 2014 r.

13) Załącznik nr 13. Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2014 r.

14) Załącznik nr 14. Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2014 r.

15) Załącznik nr 15. Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2014 r.

16) Załącznik nr 16. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie uchwalenia WPF Gminy Miastkowo na lata 2014-2021.

17) Załącznik nr 17. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie zmian WPF Gminy Miastkowo na lata 2014-2021

18) Załącznik nr 18. Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na 2014 r.

19) Załącznik nr 19. Uchwała Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

20)Załącznik nr 20. Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

21)Załącznik nr 21. Zarządzenie Wójta Gminy Miastkowo w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r.

22) Załącznik nr 22. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu określonego
w uchwale budżetowej Gminy Miastkowo na 2014 r.

23) Załącznik nr 23. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.

24) Załącznik nr 24. Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

25) Załącznik nr 25. Oświadczenie o braku zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

26) Załącznik nr 26. Uchwała Rady Gminy Miastkowo w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miastkowo.

27) Załącznik nr 27. Zaświadczenie GKW o wyborze Wójta Gminy Miastkowo.

28) Załącznik nr 28. NIP

29) Załącznik nr 29. REGON

30) Załącznik nr 30. Statut Gminy Miastkowo

 

Wójt

Jerzy Wróblewski
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
Załączniki 1 - 30 10 599,77 KB 181
Pytania i odpowiedzi 1 813,21 KB 36
Załącznik nr 31. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej gminy Miastkowo na 2014 rok 754,46 KB 33 

Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-08
Wprowadził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-08 15:00
Zatwierdził(a) :Katarzyna Kuczyńska2014-09-08 15:00
Ostatnia aktualizacja :Katarzyna Kuczyńska2014-09-16 11:09

  Wyświetleń : 224

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo