Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Czwartek, 23 listopada 2017 roku :: Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Data ważności: 16-01-2006 15:00
ZARZĄDZENIE NR 37 /2005
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2006 r.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jerzy Wróblewski
załącznik
do zarządzenia Nr 37 /05
Wójta Gminy Miastkowo
z dnia 13 grudnia 2005 r.


O G Ł O S Z E N I E
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu


1. Rodzaj zadania : organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy Miastkowo.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania- 20.000 zł.
3. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie całego 2006 roku.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 16 stycznia 2005 r. do godziny 1500 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Miastkowo oferty dotyczącej realizacji powyższego zadania zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz..U. Nr 193, poz. 1891) z dopiskiem „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.
Druk oferty można pobrać ze strony internetowej gminy http://www.bip.miastkowo.pl/index.php?k=92 lub w pok. nr 9 w Urzędzie Gminy Miastkowo.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru sądowego o uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
2) informacje o dotychczasowych osiągnięciach,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Złożone oferty są rozpatrywane i oceniane przez Komisję Opiniującą ,powołaną zarządzeniem Wójta, która ocenia je według kryteriów wymienionych w pkt 11.
8. Ostateczną decyzje o wyborze oferty i przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji podejmuje Wójt Gminy
9. Rozstrzygnięcie Konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:
1) realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące
udział w konkursie,
2) oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokością posiadanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
12. Z wnioskodawcą, który będzie realizował zadanie podpisana zostanie umowa zgodnie ze wzorem umowy określonym w rozporządzeniu wymienionym w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia.
13. Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana na specjalnie w tym celu
wyodrębniony rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 14 dni od dnia podpisania
umowy.
13. W 2005 r. na realizację powyższego zadania przeznaczoną kwotę 13.000 zł.


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2005-12-13 12:47
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2005-12-13 12:55

  Wyświetleń : 131

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo