Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Poniedziałek, 22 stycznia 2018 roku :: Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej)


Data ważności: 14-08-2008 10:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Gminy w Miastkowie
Adres pocztowy:
ul. Łomżyńska 32
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Miastkowo 18-413 podlaskie
Telefon: Fax:
086 2174996 086 2174823
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.miastkowo.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

przebudowa przepustu przez c.b.n w ciągu drogi gminnej nr 1058783 Rydzewo-Nowosiedliny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlanenie przysługuje odwołanie

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które zostaną wykonane w ramach przebudowy przepustu przez c.b.n. w ciągu drogi gminnej nr 105878B Rydzewo-Nowosiediny gm. Miastkowo lokalizacji 0+ 0,30,09 km na działce nr 165.Szczeółowy zakres robót to: 1/odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych, 2/wykonanie wykopów i nasypów, 3/przepusty pod koroną drogi,przepusty pod zjazdami 4/koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 5/nawierzchnia żwirowa, 6/umocnienie skarp brukowcem

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty 45.11.12.00-0


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 30/09/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamowienia mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy: 1/posiadaja uprawnienia do wykonania określonej działalnosci lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiazek posiadania takich uprawnień, 2/posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuja potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zmówienia, 3/znajduja się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4/ nie podlegaja wykluczeniu z postępowania. Przy dokonywaniu oceny spełnienia wymaganych warunków Zamawiajacy będzie sie kierował regułą spełnia nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca składa: 1 /formularz ofertowy 2/ oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 3 /odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4/ wykaz wykonanych robót budowlanych w 2007r 5/zamawiajacy dopuszcza aby doświadczenie zawodowe potwierdzone zostało referencjami bądź protokołami odbioru

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.bip.miastkowo.pl zakładka prztargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urzad Gminy Miastkowo ul. Łomzyńska 32, 18- 413 Miastkowo pok. nr 18

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

nie dotyczy

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 14/08/2008 Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomzyńska 32, 18-413 Miastkowo pokój nr 18

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

nie dotyczy


CZĘŚĆ Nr: NAZWA:
Słownik główny
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty


 

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-07-25 09:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-07-25 09:11

  Wyświetleń : 135

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2018
Urząd Gminy Miastkowo