Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Dobudowa klatki schodowej w Punkcie Przedszkolnym w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 22


ZAWIADOMIENIE
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dobudowę klatki schodowej w Punkcie Przedszkolnym w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 22”.
 
Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX” - Marek Andrzejczyk, 07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 37A, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.
 
Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
 
Numer
oferty
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
Kryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją
1.
PHU „AKUSTYKA”
Krzysztof Kossakowski
Zabawka 11
18-421 Piątnica
Cena
100 %
84,2 pkt
2.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX”
Marek Andrzejczyk
ul. Targowa 37A
07-410 Ostrołęka
Cena
100 %
100 pkt
3.
Zakład Budowlano-Instalacyjny „DOMET” s.c
Krzysztof Pupik, Grażyna Pupik
ul. Ks. Anny 2
18-400 Łomża
Cena
100 %
71,4 (71,35) pkt
 
4.
Zakład Remontowo-Budowlany
Sylwester Zawadzki
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12
18-400 Łomża
Cena
100 %
71,3 (71,34) pkt
Żadnych ofert nie odrzucono.
 
Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.
 
Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-05-04 15:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-05-04 15:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 333