Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty -Przebudowa części garażowej budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę części  garażowej   budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie”,
 
 
ZAWIADOMIENIE

Zamawiający  działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowę części garażowej budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tarnowie”.
 
Do wyznaczonego terminu wpłynęło 8 ofert.
 
Zamawiający  przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu  ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.
 
Wygrała oferta nr 8 Wykonawcy: „JAKKON” Sp. z o.o., ul. Targowa 39B, 07-412 Ostrołęka,  który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100  pkt.
 
 
Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty
Firma (nazwa) oraz adres WykonawcyKryteria oceny ofert wraz
z przyznaną punktacją
1.
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY
Ireneusz Toczyłowski
ul. Poligonowa 10
18-402 Łomża
 
Cena
100 %
89,43 pkt
2.
Zakład Remontowo-Budowlany
Sylwester Zawadzki
ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12
18-400 Łomża
Cena
100 %
77,54 pkt
3.INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O.
Andrzej Banach
ul. Konstytucji 3go Maja 2A/55
18-400 Łomża
Cena
100 %
84,27 pkt
4.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX”
Marek Andrzejczyk
ul. Targowa 37A
07-410 Ostrołęka
Cena
100 %
99,00 pkt
5.
PHU „RAKOCZY” S.C.
Jolanta, Marek Józef, Artur Rakoczy
ul. Kilińskiego 29
07-410 Ostrołęka
Cena
100 %
90,01 pkt
6.
PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI
Kazimierz Mitelsztedt
ul. Denisiewicza 10
07-410 Ostrołęka
Cena
100 %
97,81 pkt
7.
„REMAN” Firma Budowlano-Remontowa
Krzysztof Niewiński
ul. Mazowiecka 1/18
18-400 Łomża
Cena
100 %
89,76 pkt
8.
„JAKKON” Sp. z o.o.
ul. Targowa 39 B
07-412 Ostrołęka
Cena
100 %
100 pkt
Żadnych ofert nie odrzucono.
Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zgodnie  z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie  publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po  upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.
 
WÓJT
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-09-28 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-09-28 11:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254