Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki-Leśne


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 105881B w miejscowości Korytki Leśne”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy:Przedsiębiorstwo budownictwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

Cena

100 %

100 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi przed upływem terminu o którym mowa w art. 94 ust 1 tejże ustawy. Umowa zostanie zawarta 24.10.2011r.


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-10-21 17:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-10-21 17:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 228