Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej we wsi Nowosiedliny


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej we wsi Nowosiedliny”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy:BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
„WÓDEX” Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

Cena

100 %

67,71 pkt

2.

BUDREX-KOBI Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

Cena

100 %

70,09 pkt

3.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Cena

100 %

100 pkt

4.

UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

Cena

100 %

59,24 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2011-12-12 12:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2011-12-12 12:24
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 246