Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo i jej jednostek organizacyjnych.


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo i jej jednostek organizacyjnych.”

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Miastkowo i jej jednostek organizacyjnych.”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Przyznana punktacja

 

Oferta nr 1

KRI Marketing and Trading S.A.

ul. Piwna 28/31

80-831 Gdańsk

99,71pkt

 

Oferta nr 2

Energa obrót

ul. Mikołaja Reja 29

80-870 Gdańsk

98,34 pkt

 

Oferta nr 3

PGE OBRÓT S.A.

ul. 8 – go Marca 6

35-959 Rzeszów

100 pkt

Oferta nr 4

TELEZET

ul. Żelazna 6

76-200 Słupsk

97,54 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 pkt. 2

 

Wójt

Jerzy Wróblewski

 

 


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-02-20 14:11
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-02-20 14:11
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181