Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa kruszywa łamanego drogowego


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszywa łamanego drogowego”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: PW „GOSK” Iwona Gosk Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała

Kobylin 26

18-421 Piątnica

Cena

100 %

88,89 pkt

2.

PW „GOSK” Iwona Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Cena

100 %

100 pkt

3.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe
Barbara Skrodzka

ul. 250-lecia 11

18-420 Jedwabne

Cena

100 %

63,49 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18-413 Miastkowo

Cena

100 %

74,07 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-04-23 11:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-04-23 11:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217