Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Zamówienie publiczne na „Modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Rydzewo i Drogoszewo”.


ZAWIADOMIENIE

            Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Rydzewo i Drogoszewo”.

            Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert.

            Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            Wygrała oferta nr 4 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo-Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, Miastkowo ul. Warszawska 10, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

            Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

P.H.U ‘ MARGO” Mariusz Gosk, 18-400 Łomża ul. Aleja Legionów 152

Cena

100 %

64,84 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘GOSK” Iwona Gosk, 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 152

Cena

100 %

53,41pkt

3.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży, ul. Poligonowa 32

Cena

100 %

52,58 pkt

4.

PHPU „WÓDEX” Wacław Dąbrowski, 18-413 Miastkowo, ul. Warszawska 10

Cena

100 %

100 pkt

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOSK-KRUSZ” 18-400 Łomża ul. Aleja Legionów 152

Cena

100 %

82,54 pkt

6.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, 18-420 Jedwabne, ul. 250-lecia 11

Cena

100 %

45,85 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

……….................................................

/Podpis kierownika Zamawiającego/


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-05-23 11:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-05-23 11:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 248