Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyniku zamówienia publicznego na „Dostawę autobusu dla Gminy Miastkowo w celu dowożenia dzieci do szkół”


Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę autobusu dla Gminy Miastkowo w celu dowożenia dzieci do szkól

Do wyznaczonego terminu wpłynęło  2 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: P.H.U.”BUS-PRESTIGE” S.C. Tomasz Muszkiewicz Marcnin Komosiński, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.          

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

POLSTER S.C. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda

64-920 Piła, ul. Jana Styki 16

 

Cena

100 %

77,82 pkt

2.

P.H.U.”BUS-PRESTIGE” S.C. Tomasz  Muszkiewicz Marcnin Komosiński

Kębłowo, ul. Wejherowska 28, 84-242 Luzino

Cena

100 %

100 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-10-25 13:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-10-25 13:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253