Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze oferty - Zakup i dostawa oleju opałowego w 2012 roku


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miastkowie informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa oleju opałowego w 2013 roku.” Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę : BENZOL Sp. z o.o. ul. Graniczna 7 07 - 410 Ostrołęka Cena oferty brutto : 148000 zł (słownie : sto czterdzieści osiem tysięcy zł) punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 100 punktów, łączna punktacja oferty 100 punktów.

Ponadto przekazujemy informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny : Oferta Nr 2 P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk Al. Legionów 147F 18-400 Łomża punktacja przyznana ofercie w kryterium cena 98,93 punktów, łączna punktacja oferty 98,93 punktów.
 
Uzasadnienie wyboru: Oferta Nr 1 zawierała najniższą cenę, co przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiło 100% możliwych do zdobycia punktów.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

W postępowaniu złożono 2 oferty. W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 
Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy niniejszego zawiadomienia.
 
Dyrektor Szkoły
Alicja Jadwiga Dobrowolska

Informacje wytworzył(a) :Karol Bućko
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2012-12-04 13:26
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2012-12-04 13:26
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2013-06-18 12:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 181