Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo


Miastkowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo

Numer ogłoszenia: 61903-2013; data zamieszczenia: 23.04.2013.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49123 – 2013

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
woj. podlaskie, tel.086 2174996, faks 086 2174823

II.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo”

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Miastkowo oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. dalej PSZOK w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje rozdział IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze Środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2013

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka , kraj/woj. mazowieckie

IV.5) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT): 395.314,92 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 463193,77

Oferta z najniższą ceną: 463193,77 / Oferta z najwyższą ceną: 684791,28

Waluta: PLN


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-04-23 14:48
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-04-23 14:48
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 364