Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa łamanego drogowego“


ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszywa łamanego drogowego“

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wygrała oferta nr 5 Wykonawcy: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „GOSK – KRUSZ” Al. Legionów 152, 18-400 Łomża który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1.

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała

Kobylin 26, 18-421 Piątnica

Cena

100 %

88,89 pkt

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Stanisław Przestrzelski

ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Cena

100 %

77,37 pkt

3.

BIK – PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Cena

100%

65,57 pkt

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-

PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „WÓDEX”

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo

Cena

100 %

91,95 pkt

5.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

„GOSK – KRUSZ”

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

Cena

100%

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Katarzyna Kuczyńska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:10
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-06-28 15:10
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 223