Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę działki nr 5 w obrębie Chojny-Naruszczki


INFORMACJA
O WYNIKU  PRZETARGU  PISEMNEGO  NIEOGRANICZONEGO
NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ DZIAŁKI  Nr 5 w obrębie Chojny-Naruszczki
PRZEPROWADZONEGO DNIA 29 października 2013 r.

 

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu.

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.

Dnia 29.10.2013r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32, komisja przetargowa przeprowadziła pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej działki nr 5, położonej w obrębie wsi Chojny-Naruszczki

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg. katastru nieruchomości i księgi wieczystej.

Przedmiotem przetargu była dzierżawa działki nr 5 o powierzchni 0,35 ha, rodzaj użytku: rola V , własność Gminy Miastkowo, powiat Łomżyński, KW Nr LM1L/00027936/5 prowadzona  w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży.

3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium w terminie przewidzianym
w ogłoszeniu.

4. Cena  - wyjściowa stawka czynszu  rocznego oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

120 zł rocznie (brutto)

wysokość czynszu uzyskanego w przetargu.

130 zł rocznie (brutto)

5. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca działki.

Adam Chojnowski, zamieszkały Chojny- Naruszczki 20.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Bogumiła Małż
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-10-30 13:56
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-10-30 13:56
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 210