Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Miastkowo


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych gminy Miastkowo.”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 2 oferty. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów,
tj. 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje:

  1. Odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy Energa Obrót SA ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
  2. Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
  3. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy
    o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom zawiadomienia.

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2013-11-26 13:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2013-11-26 13:13
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-02-04 12:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205