Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Dostawa kruszywa łamanego drogowego


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszywa łamanego drogowego”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły  4 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów,
tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

Cena

100 %

82,29 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno-Usługowe
„WÓDEX” Wacław Dąbrowski
ul. Warszawska 10
18-413 Miastkowo

Cena

100 %

100 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„GOSK-KRUSZ”

Al. Legionów 152
18-400 Łomża

Cena

100 %

98,60 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

Cena

100 %

80,04 pkt

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-17 14:07
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-17 14:07
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 368