Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka


ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Łuby-Kurki, Zaruzie i Kuleszka”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło 5 ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J. Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ oraz otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.             

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

„MAJA” Ewelina Piotrowska
ul. Kopernika 10
07-320 Małkinia Górna

Cena

100 %

96,20 pkt

2.

NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński
Grom 36
12-130 Pasym

Cena

100 %

46,30 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J. Oziębło
ul. Kolaniki 19
37-500 Jarosław

Cena

100 %

100 pkt

4.

Skład Budowlany PODBIELSKI
ul. Poznańska 103
18-400 Łomża

Cena

100 %

61,30 pkt

5.

Biuro Regionalne – JORDAN Jolanta Pędzisz

ul. Szymanowskiego 15/3

87-100 Toruń

Cena

100 %

55,60 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-04-25 12:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-04-25 12:30
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 368