Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w Sulkach


Z A W I A D O M I E N I E

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Sulkach”.

Do wyznaczonego terminu wpłynęły  2 oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                Wygrała oferta nr 2 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją

1.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

Cena

100 %

95,18 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża

Cena

100 %

100 pkt

 

Żadnych ofert nie odrzucono.

Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

 

 

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-29 11:09
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-29 11:09
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 296