Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa


Z A W I A D O M I E N I E
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i rozbudowę dróg gminnych w Rydzewie: ul. Długa, ul. Kościelna i ul. Piaskowa”.
 
Do wyznaczonego terminu wpłynęły  2 oferty.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul Poligonowa 32, 18-400 Łomża, który spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.
 
Poniżej przedstawiamy tabelę ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
 
Numer
oferty
Nazwa i adres Wykonawcy Kryteria oceny ofert
wraz z przyznaną punktacją
1.
BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża
Cena
100%
100 pkt
2.Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża
Cena
100%
93,45 pkt
      


Żadnych ofert nie odrzucono.
 
Żadnego Wykonawcy nie wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom niniejszego zawiadomienia.

Wójt
Jerzy Wróblewski

Informacje wytworzył(a) :Sylwia Zysk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-08-20 11:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-08-20 11:08
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2016-06-10 10:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 339