Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XVII/97/08
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2008 r.
wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118; z 2006 r. Nr 38, poz. 268, 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590; z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, Nr 221, poz. 1650) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedź na skargę złożoną przez BT Spółka Cywilna Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

§ 2.

Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 134,76 KB 79

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2009-01-05 09:29
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-01-05 09:38
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2009-01-05 09:29
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254