Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
OK
Środa, 22 listopada 2017 roku :: Imieniny: Cecylii, Jonatana, Marka

Biuletyn Informacji Publicznych Gminy Miastkowo
szukaj w BIPie:

ARCHIWUM: Przetargi / konkursy -> Przebudowa dróg  gminnych w Drogoszewie -ulica Szkolna, ulica Lipowa, ulica Nowa


Data ważności: 14-07-2010 10:00

Miastkowo: Przebudowa dróg  gminnych w Drogoszewie -ulica Szkolna, ulica Lipowa, ulica Nowa
Numer ogłoszenia: 187392 - 2010; data zamieszczenia: 29.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miastkowo , ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo, woj. podlaskie, tel. 086 2174996, faks 086 2174823.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastkowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg  gminnych w Drogoszewie -ulica Szkolna, ulica Lipowa, ulica Nowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w wsi Drogoszewo oznaczonych numerami: 105 875 B,ulica Lipowa, ok. 472 m. 105 891 B, ulica Szkolna ok. 531 m. 105 892 B,ulica Nowa ok. 182 m. Przebudowa polega na ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca 5 cm., warstwa ścieralna 3 cm. na podbudowie z kruszywa łamanego) wraz z wykonaniem chodników, zjazdów oraz z przebudową skrzyżowania i odwodnieniem. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawierają załączone do SIWZ przedmiary robót, dokumentacje techniczne, specyfikacje techniczne wykonania. Przedmiot zamówienia należy wykonać na na podstawie w/w dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.21.00-7, 45.23.24.51-8, 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Łomża Oddział Miastkowo nr 92 8757 1037 1300 0055 2000 0090. 6. Warunki zwrotu wadium i utraty wadium reguluje art. 46 -Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miastkowo.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 18-413 Miastkowo pokój nr 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki do artykułu pobrań ściągnij
SIWZ wraz z Załącznikami 1-6 173,38 KB 167
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (skrzyżowanie) 31,46 KB 172
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (ulica Lipowa) 50,61 KB 174
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (ulica Nowa) 32,24 KB 163
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (ulica Szkolna) 56,33 KB 173
Załącznik nr 8 Projekt budowlano-wykonawczy 248,81 KB 170
Załącznik nr 9 (Szczegółowa specyfikacja techniczna) 1 624,59 KB 183
Załącznik nr 10 Profile ulic ( ulica Lipowa) 23,21 KB 206
Załącznik nr 10 Profile ulic ( ulica Szkolna) 24,22 KB 149
Załącznik nr 10 Profile ulic ( ulica Nowa) 19,48 KB 144
Załącznik nr 10 Profile ulic ( skrzyżowanie) 19,48 KB 176
Załącznik nr 10 Profile ulic ( dziłka 253) 19,48 KB 146
Załącznik nr 11 (Drogoszewo-lokalizacja) 65,10 KB 162
Załącznik nr 11 (Mapa sytuacyjno-wysokościowa) 902,61 KB 152
Załacznik nr 11 (Mapa sytuacyjno-wysokościowa- 2) 1 289,23 KB 152
Załącznik nr 11 (Mapa sytuacyjno-wysokościowa-3) 19,48 KB 155
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo-przekroje_konstrukcyjne 275,29 KB 148
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo-zjazdy,chodniki) 183,09 KB 170
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo-zjazd bitumiczny) 189,79 KB 158
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo-studnia chłonna) 224,50 KB 161
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo -studzienka kanalizacyjna) 169,54 KB 154
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (kolorystyka nawierzchni) 253,89 KB 134
Załącznik nr 12 Przekroje konstrukcyjne (Drogoszewo -POR-2) 1 141,42 KB 160
Załącznik nr 13 Projekt organizacji ruchu 100,73 KB 172 

Informacje wytworzył(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-06-29
Wprowadził(a) :Agnieszka Chełstowska-Wierzba2010-06-29 13:08
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-06-29 14:14
Ostatnia aktualizacja :Marcin Łuba2010-06-29 14:39

  Wyświetleń : 340

Urząd Gminy Miastkowo
ul. Łomżyńska 32
18-413 Miastkowo

Godziny pracy :
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Kasa czynna
poniedziałek- piątek
10.00 - 12.00

TERYT
2007032

Telefony
86 217 48 78
86 217 48 66
86 217 42 19

Fax
86 217 49 96

E-mail
gmina.miastkowo@vp.pl

NIP
718-16-70-965

REGON
000536887

Gmina Miastkowo

NIP
718-209-59-60

REGON
450669950

Konto
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO

21 8757 1037 1300 0055 200 000 10

międzynarodowy numer konta IBAN i SWIFT
BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO
POLUPLPR/PL

21 8757 1037 1300 0055 2000 0010
Copyright 2008-2017
Urząd Gminy Miastkowo