Aktualności

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy (27.03.2019 r.)


ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Miastkowo informuje, że:

 

Zwołał IV sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień  27 marca 2019 r.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
Rada Gminy obradować będzie w Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie Łomżyńska 25/1.

 

Proponowany porządek dzienny obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Miastkowo
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu ( remont drogi Miastkowo - Czartoria).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (aktualizacja dokumentacji na rozbudowę drogi  Leopoldowo - Łuby Kiertany - Łuby-Kurki).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastkowo na 2019 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Łomża a Gminą Miastkowo w zakresie działalności rodzinnego domu opieki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ''Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 18. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018-2025.
 19. Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 21. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Miastkowo za 2018 r.
 22. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz

 

 

Transmisja
IV Sesja Rady Gminy


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska2019-03-13
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2019-03-13 15:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2019-03-13 15:31
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2019-03-27 14:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247