logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 6.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2014 rok ogłoszony Zarządzeniem Nr 2.2014 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 stycznia 2014 roku.
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dla inspektora ds. oświaty.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Wójt

Jerzy Wróblewski


Informacje wytworzył(a) :Dorota Prytuła
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-02-19 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-02-19 13:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 773