logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 21.2014
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz uchwały Nr XX/121/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastkowo (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2846) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Miastkowo.

2. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii mieszkańców na temat projektów statutów sołectw w gminie Miastkowo.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, informacji lub propozycji dotyczących treści projektów statutów sołectw.

2. Projekty statutów sołectw dostępne będą:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej Gminy Miastkowo;

3) do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 pok. Nr 9 w dniach i godzinach pracy Urzędu, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, informacji i propozycji;

4) u Sołtysów w poszczególnych sołectwach, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, informacji i propozycji.

§ 4. Opinie, informacje i propozycje można składać w Urzędzie Gminy pok. nr 9, przesłać pocztą lub e - mail na adres: rg.miastkowo@gmail.com. lub też przekazać sołtysom.
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać " Konsultacje statut sołectwa .......................... (z podaniem nazwy sołectwa)".

§ 5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 6. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzona informacja. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Miastkowo oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

W Ó J T

Jerzy Wróblewski

Załącznikipobrań
file typ Statuty Sołectw (zip) 204,39 KB 153

Informacje wytworzył(a) :Janina Cwalina
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2014-07-28 08:12
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2014-07-28 08:12
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2014-07-29 07:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 436