logo Miastkowo  
Wójt Gminy Zarządzenia Wójta

Zarządzenia WójtaZARZĄDZENIE NR 1.2016
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia 4 stycznia 2016 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Określa się następujący sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych podczas obrad X sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r.

1) uchwała Nr X/49/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zapewnienia realizacji budżetu zgodnie z postanowieniami uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwała Nr X/50/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastkowo na lata 2016-2019 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały, realizacja w latach 2016 – 2019;

3) uchwała Nr X/51/2015 w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Miastkowo na rok 2016 - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do realizacji uchwały zgodnie z ustaleniami Rady Gminy – realizacja 2016 rok;

4) uchwała Nr X/52/2015 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie chodnika (ciągu pieszo - rowerowego) w pasie drogi wojewódzkiej nr 648 w miejscowości Miastkowo - zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2017 r., a Kierownika  Referatu Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami  do przekazania uchwały  do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, realizacja 2017 r.;

5) uchwała Nr X/53/2015 w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2016 rok;

 - uchwała Nr X/54/2015 w sprawie zatwierdzenia  planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2016 rok

- zobowiązuje się inspektora do spraw obsługi Rady Gminy do monitorowania realizacji planu sesji oraz planów komisji ustalonych przez Radę Gminy, realizacja 2016 r.;

6) uchwała Nr X/55/2015 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podlaskiego - zobowiązuje się inspektora Rady Gminy do przekazania uchwały Samorządowi Województwa Podlaskiego i Szpitalowi w Łomży,  niezwłocznie po jej otrzymaniu;

7) uchwała Nr X/56/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do przestrzegania zapisów uchwały przy ustalaniu wymiar podatku  od środków transportowych – realizacja 2016 rok;

8) uchwała Nr X/57/2015 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności - zobowiązuje się inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych do poboru podatku w wysokości określonej przez Radę Gminy –
od wejścia w życie uchwały.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W ó j t

Kazimierz Górski


Informacje wytworzył(a) :Barbara Kalinowska
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 07:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2016-01-08 07:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 593